Obligatoriskt att sortera ut matavfall införs 2024

apr 26, 2023

Nationellt krav på sortering av matavfall 2024

Från och med 2024 är det obligatoriskt för hushåll att sortera ut matavfall. Syftet är att öka återvinningen och minska mängden avfall som hamnar på soptippen.

Hushållens ansvar för att sortera ut matavfall

Det är hushållens ansvar att sortera ut matavfall från övrigt avfall. Detta innebär att matavfallet ska samlas separat och läggas i en speciell behållare eller påsen.

Fastighetsägarnas ansvar för att möjliggöra sortering och insamling av matavfall

Fastighetsägarna har ansvar för att tillhandahålla lämpliga behållare eller påsar för sortering av matavfall, farligt avfall och el avfall samt se till att avfallet sorteras och samlas in på ett korrekt sätt. Fastighetsägarna ansvarar även för att hålla avfallsutrymmen och behållare rena och informera hyresgästerna om hur avfallshanteringen ska gå till.

Kommunens ansvar för att hämta matavfallet vid fastigheten

Kommunen har ett övergripande ansvar för avfallshantering och har i uppdrag att se till att avfall hämtas och hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt. Från och med 2022 har kommunerna ett utökat ansvar för returpapper, vilket innebär att de ska säkerställa att insamling och återvinning av papper fungerar på ett bra sätt. Från och med 2023 utökas kommunernas ansvar även till att omfatta bygg- och rivningsavfall, som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet.

Detta innebär att kommunerna ska se till att det finns lämpliga insamlingsplatser för avfallet och att avfallet transporteras på ett säkert sätt till de platser där det kan återvinnas eller tas om hand på annat sätt. Kommunerna ska även se till att det finns tillräckligt med information till invånarna om hur de kan sortera och hantera sitt avfall på bästa sätt.

Matavfallsprocessor från Svelog

Matavfallsprocessor SveLog 500

Nya krav på fastighetsnära förpackningsinsamling införs 2027

Från och med 2027 införs nya regler för fastighetsnära förpackningsinsamling. Detta innebär att hushåll och verksamheter måste sortera förpackningar vid källan.

Kravet på fastighetsnära förpackningsinsamling för hushåll och verksamheter

Hushåll och verksamheter har ansvar för att sortera ut förpackningar vid källan och lägga dem i lämpliga behållare eller påsar.

Kommunens ansvar för hämtning och transport av avfall

Kommunen har ansvar för att hämta och transportera förpackningsavfall från fastigheten till en återvinningsanläggning.

Fastighetsägarens ansvar att teckna abonnemang för hämtning av avfall

Fastighetsägare måste teckna abonnemang för hämtning av förpackningsavfall från en auktoriserad entreprenör.

Fördelar med att sortera och återvinna avfall

Kvinna i reflexjacka inspekterar pappersavfall

Miljöfördelar

Miljöfördelarna med att sortera och återvinna avfall har positiva effekter på miljön. Genom att återvinna material kan man minska behovet av att utvinna nya råvaror från naturen, vilket minskar miljöpåverkan. Dessutom minskar mängden avfall som skickas till deponi, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och förebygger förorening av mark och vatten.

Ekonomiska fördelar

Förutom miljöfördelar kan sortering och återvinning av avfall även leda till ekonomiska fördelar. Genom att återvinna material kan man spara pengar på inköp av nya råvaror, vilket kan minska produktionskostnaderna. Dessutom kan återvinning skapa nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen inom återvinningsindustrin.

Sociala fördelar

Sortering och återvinning av avfall kan även ha sociala fördelar. Genom att öka medvetenheten kring avfallshantering och återvinning kan man skapa en större medvetenhet kring miljöfrågor och hållbarhet. Dessutom kan återvinning skapa möjligheter för samhället att bli mer självförsörjande och minska beroendet av importerade råvaror.

Vanliga frågor om avfallshantering och återvinning

Det finns många frågor kring avfallshantering och återvinning. Här är några vanliga frågor:

Varför är det viktigt att sortera och återvinna avfall?

Det är viktigt att sortera och återvinna avfall för att minska mängden avfall som hamnar på deponier eller bränns, vilket är skadligt för miljön och hälsan. Genom att återvinna material från avfall kan vi också spara på naturresurser och minska utsläpp av växthusgaser.

Vilken typ av avfall kan återvinnas?

Det finns många olika typer av avfall som kan återvinnas, till exempel papper, kartong, metall, glas, plast, textilier och matavfall. Det är viktigt att sortera avfallet korrekt för att kunna återvinna det på bästa sätt.

Vilka är de vanligaste misstagen vid avfallshantering?

Vanliga misstag vid avfallshantering inkluderar att inte sortera avfallet korrekt, att slänga farligt avfall bland vanligt avfall, och att inte ta hand om elektronikavfall på rätt sätt. Det är viktigt att följa kommunens riktlinjer för avfallshantering och att söka information om hur man ska hantera olika typer av avfall.

Vilka fördelar finns det med att sortera och återvinna avfall?

Fördelarna med att sortera och återvinna avfall inkluderar minskad miljöpåverkan och resursförbrukning, minskade utsläpp av växthusgaser, minskade kostnader för avfallshantering, skapande av nya arbetstillfällen inom återvinningsindustrin och främjande av en hållbar livsstil.

Vad händer med avfallet efter insamlingen?

Efter att avfallet har samlats in sorteras det och skickas till återvinningsanläggningar eller deponier. Om avfallet kan återvinnas så bearbetas det för att skapa nya material som kan användas igen. Om avfallet inte kan återvinnas så hanteras det på lämpligt sätt, till exempel genom att brännas eller deponeras på ett säkert sätt.

Slutsats

Sortering och återvinning av avfall är viktigt för att minska vår påverkan på miljön och för att minska behovet av att utvinna nya råvaror. Med de nya kraven på sortering och insamling av matavfall och förpackningar, samt kommunens ansvar för avfallshantering, är det viktigt att fastighetsägare och hyresgäster tar ansvar för sin del i avfallshanteringen. Genom att sortera och återvinna avfall kan vi skapa en mer hållbar framtid för oss alla.

Kontakta oss på SveLog för lösningar kring avfallshantering och för att förbereda er för de nya kraven som träder i kraft 1 januari 2024.