Miljöpolicy för Svenska Miljö Logistik

• Denna miljöpolicy är ett dokument för att ge kontinuitet och strategisk inriktning på miljöarbetet. Dokumentet skall visa företagets miljömål samt ge riktlinjer för hur dessa miljömål ska uppnås.

 

Svenska Miljö Logistik skall

• Medverka till att det förs en aktiv och kontinuerlig diskussion om företagets nuvarande och framtida miljömål.
• Utse en ansvarig person i miljöfrågor.
• Bereda samtliga i företaget möjlighet att aktivt deltaga i miljöarbetet.
• En gång om året göra en kartläggning av de åtgärder som vidtagits i arbetet att nå miljömålen.
• En gång om året fastställa hur väl miljömålen har nåtts.
• Att kontinuerligt generera och mottaga förslag dels på hur företaget ska nå de fastställda miljömålen och nya miljömål samt hur dessa nya mål ska nås.

 

Nuvarande miljömål

• Minska förbrukningen av kontorspapper genom att; återanvända baksidor – minimera utskicka av fysisk pappersdokumentation och istället skicka informationen elektroniskt –minska användandet av ”kladdpapper” och istället notera direkt i handdator eller stationär dator.
• Vid byte av lampor och lysrör – använda miljömärkta lågenergialternativ.
• Vi byte av datorer och skrivare – använda miljömärkta alternativ.
• Källsortera papper, lysrör, lampor, batterier och bläckpatroner och övrigt om möjligt.
• Resor och transporter ska ske så resurssnålt som möjligt.

 

Miljökrav på underleverantörer, tillverkare och samarbetspartner

• Val av underleverantörer, tillverkare och samarbetspartner skall ske med hänsyn till dessa företags miljöpolicy och egna miljökrav. De valda företagen ska ha samma eller högre ställda mål som Svenska Miljö Logistik. Endast i undantagsfall kan företag med lägre ställda mål väljas.
• Varje underleverantör, tillverkare och samarbetspartner skall bedömas enligt framtaget dokument och uppföljning ska ske en gång per år.

 

Miljöansvar

Svenska Miljö Logistik uppfyller högsta miljökraven på levererad utrustning i fråga om material, drift, funktion och möjlighet till återvinning.
• All utrustning levererad av Svenska Miljö Logistik uppfyller de Europeiska miljö- och
säkerhetslagarna. All utrustning är CE märkt.
Svenska Miljö Logistiks personal uppdateras kontinuerligt i miljö- och säkerhetsfrågor.

 

Med vänliga hälsningar

Anders Carlbark