Kvalitetspolicy för Svenska Miljö Logistik

 

• Denna kvalitetspolicy är ett dokument för att ge kontinuitet och strategisk inriktning på kvalitet.
Dokumentet skall visa företagets kvalitetsmål samt ge riktlinjer för hur dessa kvalitetsmål ska uppnås.

 

Svenska Miljö Logistik skall

• Eftersträva kundnöjdhet till 100%.
• Utse en ansvarig person i kvalitetsfrågor.
• Bereda samtliga i företaget möjlighet att aktivt deltaga i kvalitetsarbetet.
• En gång om året göra en kartläggning av de åtgärder som vidtagits i arbetet att nå kvalitetsmålen.
• En gång om året fastställa hur väl kvalitetsmålen har nåtts.
• Att kontinuerligt generera och mottaga förslag dels på hur företaget ska nå de fastställda kvalitetsmålen
och nya kvalitetsmål samt hur dessa nya mål ska nås.

 

Nuvarande kvalitetsmål

• Kvalitet ska genomsyra de produkter vi levererar och de transporter och montage som genomförs med
utgångspunkt för våra kunders förväntningar och upplevelser.
• Vi utgår alltid från våra kunders behov och önskemål för att kunna leverera rätt typ av produkter i rätt
tid.
• Vi utvecklar och söker ständigt produkter med högre kvalitet, bättre leveranssäkerhet och uppföljande
montage och underhållsservice för maximal kvalitetssäkring.
• Varje medarbetare och samarbetspartner ska alltid se sitt eget ansvarsområde inom kvalitetsarbetet.
• Reklamationer och felanmälan från våra kunder ska alltid behandlas med största hastighet för att
avhjälpa felen innan det stör kundens produktion.

 

Kvalitetskrav på underleverantörer, tillverkare och samarbetspartner

• Våra leverantörer, tillverkare och samarbetspartner ska alltid vara medvetna om, och uppfylla de
kvalitetskrav vi har gentemot våra kunder.
• Varje underleverantör, tillverkare och samarbetspartner skall bedömas enligt framtaget dokument och
uppföljning ska ske en gång per år.

 

Kvalitetsansvar

Svenska Miljö Logistik uppfyller högsta kvalitetskrav på levererad utrustning i fråga om material, drift,
funktion och möjlighet till återvinning.
• All utrustning levererad av Svenska Miljö Logistik uppfyller de Europeiska miljö- och
säkerhetslagarna. All utrustning är CE märkt.
• Målsättningen med höga kvalitetskrav är att förstärka och säkerställa ett högt förtroende hos våra
nuvarande och framtida kunder.

 

Med vänliga hälsningar

Anders Carlbark