Luktreducering SveLog

Pro Odeur/Pro Deur är en bioteknologisk metod för att reducera de luktstörningar som uppstår när organiskt avfall bryts ner i till exempel returemballageautomater, sopcontainrar, komprimatorer, omlastningsstationer och sopsorteringsstationer.

Kategori:

Pro Odeur/Pro Deur är en bioteknologisk metod för att reducera de luktstörningar som uppstår när organiskt avfall bryts ner i till exempel returemballageautomater, sopcontainrar, komprimatorer, omlastningsstationer och sopsorteringsstationer.

SveLog luktreducering. Pro Odeur/Pro Deur-systemet är oftast en kostnadseffektivare lösning för luktkontroll än ozon och kylanläggningar samtidigt som lösningen är bättre för miljön.

Pro Odeur/Pro Deur-systemet består av en biologisk produkt, samt ett styrskåp och doseringsutrustning.
Installationen utförs av auktoriserad tekniker som också ansvarar för det serviceåtagande som innebär att systemets funktion kontinuerligt kontrolleras och dokumenteras.

Funktion
Pro Odeur/Pro Deur startar dosering av Pro Odeur/Pro Deur-vätskan enligt inställningen i styrsystemet och fortsätter sedan kontinuerligt att dosera vätskan så länge verksamheten är igång, dvs så länge nytt organiskt avfall tillförs.

Pro Odeur, en Biologisk produkt
Pro Odeur, en biologisk produkt (vätska) som innehåller mikroorganismer som har luktreducerande egenskaper. Mikroorganismerna är fakultativa, sporbildande av Bacillus-släktet och är kända som luktnedbrytande mikroorganismer. Pro Odeur tar snabbt och effektivt tar bort dålig lukt från organiskt avfall vid exempelvis miljöstationer (soptunnor & behållare) och i komprimatorer. Pro Odeur tar bort lukt och förhindrar lukter vid källan av problemet. Pro Odeur är pH-neutral (6.8-7.5) och skonsam för miljön och användare.

Pro Deur, en Biologisk produkt
Pro Deur, en biologisk produkt (vätska) bestående av kaliumoleat baserad på vegetabiliska fettsyror och har pH värde 10.5.

Service
Serviceteamet installerar Pro Odeur/Pro Deur och ansvarar för löpande service och underhåll. Arbetet dokumenteras i ett serviceprotokoll.

Tekniken
Tekniken består av Pro Odeur/Pro Deur Control (styrskåp) och ett rörsystem med dysor.

Klicka här för att se vår lösning för tillverkande fabriker som har problem med lukt.

Spraysystem för Pro Odeur/Pro Deur

1. SPRAYSYSTEM I TANKBILAR
Frånluft vid fyllning av tankbilar har ofta en stark och obehaglig lukt och kan därför behöva omhändertas för att undvika att luktproblem uppstår. Systemet, med en liten mobil sprayenhet i kombination med aktiv luktabsorbent, erbjuder en enkel och effektiv lösning vid problem av detta slag.

TankbilTankbil
Bild 1. Bärbar sprayenhet för luktreduktion vid fyllning av tankbil.
Bild 2. Förberedelse vid luktbehandling av frånluft vid fyllning av tankbil med biogödsel vid biogasanläggning.

2. BEHANDLING AV FRÅNLUFT FRÅN BEHANDLINGSANLÄGGNINGAR
Rumsluften i mottagnings- och maskinhallar i avfallsbehandlingsanläggningar kan vara starkt illaluktande och måste därför av bl.a. arbetsmiljöskäl behandlas. Pro Odeur/Pro Deur spraysystem erbjuder lösningar på detta problem. Det är enkelt att använda och kan genom sitt kompakta utförande, samt smidiga och flexibla handhavande enkelt anpassas till rådande förhållanden. Systemet finns i både mobila och stationära utföranden med halv-eller helautomatisk dosering av luktabsorberande medel.

Kostsamma installationer av ventilationssystem med stora luftflöden kan undvikas. Pro Odeur/Pro Deur spraysystem ger en effektiv och pålitlig luktreduktion till en bråkdel av såväl investerings- som driftskostnaden för konventionella lösningar.

HallarHallarHallar
Bild 1. Sprayning av luktabsorbent i hallar med stora luftflöden.
Bild 2. Utsug och luktbehandling av luft från små källor (halvaautomatisk anläggning).
Bild 3. Utsug och luktbehandling av luft från små källor via kompakt biofilter [vit behållare].

3. SPRAYSYSTEM FÖR BEHANDLING AV LUKT- OCH DAMMKONTAMINERAD FRÅNLUFT FRÅN KOMPOSTERINGS- OCH BIOGASANLÄGGNINGAR, SORTERINGS OCH FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR, DEPONIER ETC.

MobilMobilMobil
Bild 1. Behandling av luktkontaminerad frånluft från en öppen avfallsanläggning (helautomatisk containeranläggning).
Bild 2. Sprayenhet - eftermonterad på en kompostvändare (extra tank med dysor).
Bild 3. Sprayenhet vid lakvattenbassänger (helt automatiserad anläggning).

YtorYtorYtor
Bild 1. System för yttäckande beläggning av luktabsorbent på lagerplats för avloppsslam.
Bild 2. Mobil sprayenhet i anläggning för lastning av industriellt avloppsvatten till tankbilar.
Bild 3. Mobil sprayenhetenhet vid avfallsdeponi (halvautomatisk anläggning).

TransportbandTransportbandTransportband
Bild 1. Sorteringsanläggning - Enhet för luktbe-handling mellan bunker och sorteringsband.
Bild 2. Avfallsanläggning - Enhet för lukt och fint damm behandling på transportband.
Bild 3. Förbränning av restavfall - 2 sprayenheter i receptionshallen.

4. SPRAYSYSTEM FÖR CONTAINRAR

ContainerContainerContainer
Bild 1. Luktbehandling av containrar – Här för transport av slam från avloppsreningsverk.
Bild 2. Installation av sprayenhet ovanför påfyllnadsanordning för containrar.
Bild 3. Sprayning av container med s.k. formolja för att förhindra fastfrysning vintertid. Fördel: fullständig containertömning året om.

Offertförfrågan
Skicka in formuläret så återkommer vi snarast med ett offertförslag på denna produkt.